Click on thumbnail to start slide show.
Up one level
Delay: s. Use fullscreen

Vogels Centraal park Gaasperdam (o.a. riethoek)


Aalscholver

Blauwe reiger

Boerenzwaluw

Boomklever

Boomkruiper

Buizerd

Dodaars

Dwergpapagaai

Eend onbekend

Ekster

Fazant

Fitis

Fuut

Gaai

Goudvink

Goudvink_vrouw

Grasmus

Grasparkiet

Grauwe Gans

Groenling

Grote bonte specht

Grote Bontespecht vrouw

Halsbandparkiet

Heggemus

Houtduif

Huismus vrouw

Huismus

IJsvogel

Kauw

Kleine karekiet

Kneu vrouw

Kneu

Knobbelzwaan

Kokmeeuw winter

Kokmeeuw

Konijn

Koolmees

Koperwiek

Krakeend vrouw

Krakeend

Kramsvogel

Krooneend vrouw

Krooneend

Kuifeend vrouw

Kuifeend

Meerkoet

Merel vrouw

Merel

Nijlgans

Pimpelmees

Putter

Roodborst

Rotsduif

Scholekster

Sijs

Slobeend vrouw

Slobeend

Sperwer

Sperwer_spreeuw

Spreeuw

Staartmees

Stadsduif

tafeleend

Tjiftjaf

Turkse Tortel

Vink vrouw

Vink

Waterhoen

Wilde Eend met jongen

Wilde Eend

Winterkoning

Wintertaling

Witborst eend

Witte kwikstaart

Zanglijster

Zilvermeeuw jong

Zilvermeeuw

Zwarte Kraai

Zwartkop vrouw

Zwartkop

Waargenomen:
Gele Kwikstaart
Houtsnip
Koekoek


Volgens Het Ruige Hof:
Groene specht
Nachtegaal
Ransuil
Sprinkhaanzanger